தமிழ் நாடு மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம்
Notifications
--No latest notifications--
About Us

The Selection Committee, Directorate of Medical Education is authority to make admissions for All Medical, Dental & Paramedical courses in Government Colleges and Government Quota seats in Self Financing Colleges. It functions under the control of Director of Medical Education as a chairperson  and the Secretary in the cadre of Additional Director of Medical Education to look after its activities exclusively.

உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல்.
அதிகாரம் : மருந்து
குறள் 949
மருத்துவ நூலைக் கற்றவன், நோயுற்றவனுடைய வயது முதலியவற்றையும், நோயின் அளவையும், காலத்தையும் ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.
If you want to shine like a sun. First burn like a sun. – A.P.J Abdul Kalam
Copyright © 2019 - www.tnmedicalselection.org - All Rights Reserved
Designed and Hosted by Barathi Data Service Pvt. Ltd.